Przypilnuj wyborów, zgłoś się na męża zaufania

Skontaktuj się z ogólnopolską infolinią pod numerem 22 257 22 00 i zostań mężem zaufania.

Kontakt regionalny

DOLNOŚLĄSKIE

793 187 509

Kontakt regionalny

KUJAWSKO-POMORSKIE

782 543 833

Kontakt regionalny

LUBELSKIE

507 380 864

Kontakt regionalny

LUBUSKIE

794 532 130

Kontakt regionalny

ŁÓDZKIE

515 343 719

Kontakt regionalny

MAŁOPOLSKIE

601 707 306

Kontakt regionalny

MAZOWIECKIE

663 053 887

Kontakt regionalny

OPOLSKIE

536 974 022

Kontakt regionalny

PODKARPACKIE

665 075 852

Kontakt regionalny

PODLASKIE

690 841 292

Kontakt regionalny

POMORSKIE

660 214 248

Kontakt regionalny

ŚLĄSKIE

732 947 532

Kontakt regionalny

ŚWIĘTOKRZYSKIE

533 662 991

Kontakt regionalny

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

796 654 418

Kontakt regionalny

WIELKOPOLSKIE

500 629 287

Kontakt regionalny

POMORZE ZACHODNIE

795 161 827

Informacje dla mężów zaufania w wyborach Prezydenta RP1. Mężowie zaufania zostają wyznaczeni bądź przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta RP bądź przez osoby upoważnione przez tych pełnomocników. Mąż zaufania zgłaszając się do komisji wyborczej przedkłada: dokument tożsamości, zaświadczenie (według wzoru ustalonego przez PKW) podpisane przez osobę upoważnioną przez pełnomocnika wyborczego a także upoważnienie dla tej osoby wystawione przez pełnomocnika wyborczego (oba dokumenty w obecnym stanie epidemicznym mogą mieć postać wydruku skanów).

2. Do każdej komisji wyborczej można wyznaczyć po jednym mężu zaufania, możliwa jest jednak rotacja mężów zaufania tego samego komitetu wyborczego w ciągu pracy komisji. Po zamknięciu lokalu wyborczego po zakończeniu głosowania mężowie zaufania nie mogą już się zmieniać. Mężem zaufania nie może być urzędnik wyborczy oraz członek komisji wyborczej.

3. Mężowie zaufania w lokalu komisji są zobowiązani do noszenia w widoczny sposób identyfikatora z imieniem i nazwiskiem, funkcją oraz nazwą komitetu wyborczego, który reprezentują. Identyfikatory nie mogą zawierać elementów kampanii wyborczej.

4. Uprawnienia mężów zaufania:
a) obecność podczas wszystkich czynności komisji, do której zostali wyznaczeni,
b) obecność w lokalu wyborczym w czasie przygotowania do głosowania (komisja ma obowiązek zebrać się nie później niż o 6 rano w dniu glosowania) w trakcie głosowania i podczas ustalania wyników głosowania oraz sporządzania protokołu,
c) obserwowanie liczenia głosów przez komisję i ustalania przez nią wyników głosowania,
d) zgłaszanie przewodniczącemu komisji na bieżąco uwag i zastrzeżeń,
e) obecność przy sprawdzaniu prawidłowości ustalenia wyników głosowania,
f) wnoszenie uwag do protokołu głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów (wpisuje się je w pkt. 20 protokołu),
g) otrzymanie uwierzytelnionego przez przewodniczącego komisji lub jego zastępcę kopii protokołu z głosowania,
h) obecność przy wprowadzaniu danych z protokołu do sieci elektronicznego przesyłania danych,
i) obecność przy przewożeniu i przekazywaniu protokołu głosowania.

5. Mężowie zaufania nie mogą:
a) zastępować członków komisji w ich czynnościach,
b) pomagać wyborcom w głosowaniu ani udzielać im wyjaśnień,
c) wykonywać żadnych czynności związanych z glosowaniem korespondencyjnym,
d) liczyć ani przeglądać kart do głosowania przed rozpoczęciem głosowania w trakcie głosowania i po jego zakończeniu,
e) utrudniać pracy komisji,
f) zakłócać powagi głosowania ani naruszać tajności głosowania np. poprzez wchodzenie do pomieszczeń za zasłoną zapewniających tajność głosowania, gdy znajduje się tam wyborca, nawet jeśli wyraził na to zgodę.

6. Członkowie komisji oraz przewodniczący komisji nie mogą utrudniać mężom zaufania wykonywania ich czynności w tym zwłaszcza związanych z obserwowaniem przebiegu wyborów.

7. Czynności komisji do rozpoczęcia głosowania oraz po zamknięciu lokalu wyborczego mogą być przez mężów zaufania rejestrowane z wykorzystaniem własnych urządzeń rejestrujących. Nie może być jednak prowadzona z tej rejestracji transmisja na żywo. Materiały zarejestrowane przez męża zaufania mogą być na jego wniosek zakwalifikowane jako dokument z wyborów i dołączone do pozostałych dokumentów wytworzonych przez komisję wyborczą.

8. Mężowie zaufania mogą swobodnie przemieszczać się po lokalu wyborczym, o ile nie utrudnia to pracy komisji ani nie zakłóca przebiegu glosowania.

9. Przewodniczący komisji może ustalać warunki pełnienia funkcji męża zaufania w lokalu wyborczym oraz wydawać mężom zaufania polecenia o charakterze porządkowym, co należy odnotować w punkcie 22 protokołu głosowania.

10. Wszystkie uwagi mężów zaufania dotyczące głosowania wpisuje się w protokole w punkcie 20. Mąż zaufania wnoszący uwagę podpisuje ją w protokole. Komisja ma obowiązek ustosunkować się do zarzutów wniesionych przez mężów zaufania.

Odrębności funkcjonowania lokali wyborczych za granicą

1. Wykaz obwodów głosowania za granicą oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz.U. z 2020 r. poz. 1014). W wykazie obwodów wskazano, które komisje przeprowadzają jedynie głosowanie stacjonarne (brak symbolu), jedynie głosowanie korespondencyjne (symbol WK) oraz oba głosowania (symbol K).

2. W siedzibach komisji przeprowadzających jedynie głosowanie korespondencyjne brak jest obowiązku zapewnienia miejsc gwarantujących tajność głosowania oraz wywieszania obwieszczeń dotyczących glosowania stacjonarnego.

3. Obowiązki związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania lokalu wyborczego, należące do zadań zleconych urzędu gminy w obwodach głosowania za granicą wykonuje konsul.

4. Komisji wyborczej należy podać numer telefonu do konsulatu oraz wyznaczonych pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

5. W trakcie wykonywania wszystkich swoich czynności komisja ma obowiązek bezwzględnego stosowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym oraz pilnowania, aby zasady te były przestrzegane przez inne osoby przebywające w lokalu wyborczym. Nie ma natomiast obowiązku stosowania środków ochrony osobistej oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, jeżeli ze względu na stan epidemiczny w państwie przyjmującym, przepisy tego państwa nie nakładają takiego obowiązku i zasad w przestrzeniach zamkniętych.

6. Komisja sprawdza tożsamość wyborcy na podstawie ważnego polskiego paszportu. Na terenie państw Unii Europejskiej oraz państw, do których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego, można przedstawić komisji ważny polski dowód osobisty a także potwierdzić tożsamość elektronicznie na podstawie mTożsamości.
7. W wyborach przeprowadzanych w obwodach głosowania za granicą brak jest możliwości głosowania przez pełnomocnika.

8. Wywieszenie protokołu głosowania w miejscu publicznie dostępnym nie może nastąpić wcześniej niż w dniu 28 czerwca 2020 r. o godzinie 21.00 czasu polskiego.

9. Wyniki głosowania w obwodach utworzonych za granicą przekazuje się Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy a zasadach określonych przez Państwową Komisję Wyborczą. Jeżeli komisja ta nie uzyska wyników głosowania za granicą w ciągu 48 godzin od zakończenia głosowania w obwodach głosowania za granicą, głosowanie w tych obwodach uznaje się za niebyłe.

10. Spakowane dokumenty z wyborów przekazuje się konsulowi.Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP

1. Członkowie komisji wyborczej mają obowiązek nosić w widocznym miejscu identyfikatory z imieniem i nazwiskiem oraz funkcją pełnioną w komisji.

2. Rolą przewodniczącego komisji jest utrzymanie porządku i spokoju w trakcie głosowania, czuwanie nad przestrzeganiem tajności głosowania, przestrzeganie zakazu prowadzenia jakiejkolwiek agitacji wyborczej w lokalu wyborczym i na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje w tym również przez członków komisji wyborczej. Przewodniczący ma prawo żądać opuszczenia lokalu przez osoby naruszające porządek i spokój a w razie potrzeby zwrócić się do komendanta właściwego miejscowo komisariatu Policji o pomoc. Przypadki zakłócenia głosowania należy odnotować w protokole głosowania w punkcie 22.

3. Lokal wyborczy powinien zostać tak urządzony, by spełniać zasady bezpieczeństwa ustalone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1046). Członków komisji należy wyposażyć:
a) w zakresie higieny rąk w jednorazowe rękawice ochronne w liczbie zapewniającej ich zmianę według potrzeb oraz w płyn do dezynfekcji rąk w ilości zapewniającej możliwość dezynfekcji rąk każdorazowo przed założeniem i po zdjęciu rękawiczek, przy konieczności użycia co najmniej 3 ml tego płynu na jednorazową dezynfekcję;
b) w zakresie ochrony ust i nosa w maseczki medyczne w liczbie zapewniającej ich zmianę, zgodnie z czasem używania tej maseczki określonym lub zalecanym przez producenta oraz w przyłbice.

Jeżeli członek obwodowej komisji wyborczej nie obsługuje wyborców, to w zakresie ochrony ust i nosa wyposaża się go wyłącznie w przyłbice.

W lokalu wyborczym:

a) może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 jego ogólnodostępnej powierzchni, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych oraz osób dokonujących okresowych dezynfekcji lokalu wyborczego;
b) należy zapewnić wymianę powietrza przez okna wyposażone w mechanizm pozwalający na ich otwieranie w łatwy sposób i wietrzenie lokalu przed przystąpieniem obwodowej komisji wyborczej do pracy oraz co najmniej raz na godzinę przez co najmniej 10 minut, przy czym wymiana powietrza nie przerywa głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej;
c) należy zapewnić organizację stanowisk pracy poszczególnych członków obwodowej komisji wyborczej, która pozwala na zachowanie między nimi co najmniej 1,5 m. odstępu oraz korzystanie ze stołów niepokrytych suknem oraz żadnym innym wchłanialnym materiałem;
d) jest zalecana stała praca instalacji wentylacyjnej mechanicznej wywiewnej lub grawitacyjnej, jeżeli budynek jest w nie wyposażony;
e) przy wejściu, w widocznym miejscu, umieszcza się dla wyborców płyn do dezynfekcji rąk;
f) powierzchnie takie jak: klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higienicznosanitarne, w tym armatura, uchwyty, włączniki światła i inne przedmioty oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu wyborczym, są przemywane płynem do dezynfekcji przed przystąpieniem obwodowej komisji wyborczej do pracy oraz nie częściej niż co godzinę, ale co najmniej 6 razy w czasie trwania głosowania, przy czym nie przerywa to głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej.

4. W lokalu wyborczym powinny się znajdować: godło Rzeczypospolitej Polskiej, przezroczysta urna wyborcza, pomieszczenia lub osłony zapewniające tajność głosowania, dobre oświetlenie, wymagane urzędowe obwieszczenia i informacje, łatwy dostęp do telefonu z podanymi numerami telefonów członków okręgowej komisji wyborczej, urzędnika wyborczego, osób dyżurujących w gminie oraz pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej.

5. Komisja wyborcza pracuje stale w składzie co najmniej 3 osobowym, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca. Co najmniej 3 osoby muszą też stale przebywać w pomieszczeniu, w którym znajduje się urna wyborcza. Komisja powołana w składzie 3-osobowym wszystkie czynności wykonuje w obecności co najmniej 2 osób, w tym Przewodniczący lub jego zastępca.

6. Zakazane jest umieszczanie materiałów wyborczych na terenie lokalu wyborczego oraz na posesji, na której znajduje się lokal wyborczy w tym także na ogrodzeniu lokalu wyborczego. Komisja ma obowiązek usunąć wszystkie materiały wyborcze naruszające ten zakaz – może to zrobić już w dniu poprzedzającym głosowanie przy sprawdzaniu lokalu wyborczego. Materiały znajdujące się poza terenem posesji choćby w minimalnej odległości od ogrodzenia a także na sąsiednich budynkach nie mogą być usuwane przez członków komisji.

7. Komisja w dniu wyborów rozpoczyna pracę nie później niż o godzinie 6 rano. Do godziny 7 rano powinny zostać ostemplowane wszystkie karty wyborcze, możliwe jest jednak ich stemplowanie w późniejszym terminie, jednak należy pilnować by nie wydawać wyborcom nieostemplowanych kart do głosowania – taki głos jest nieważny. Należy też sprawdzić przed rozpoczęciem głosowania, czy urna jest pusta.

8. Jeden z członków komisji powinien stale pełnić dyżur .w bezpośredniej bliskości urny, dbając o zachowanie tajności głosowania i nienaruszalności urny. Urny nie wolno wynosić z lokalu wyborczego.

9. Ustalenie tożsamości wyborcy odbywa się na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu z fotografią, możliwe jest też potwierdzenie tożsamości na podstawie obrazu na smartfonie na podstawie mTożsamości – nie można odmówić wyborcy takiego sposobu potwierdzenia tożsamości.

10. Nie wydaje się karty do głosowania wyborcy, do którego został wysłany pakiet wyborczy.

11. Do spisów wyborców można dopisać następujące osoby: przedkładające zaświadczenie o prawie do głosowania, pominięte w spisie, jeśli udokumentują że stale zamieszkują na obszarze gminy a dział ewidencji ludności gminy to potwierdzi, wpisaną do spisu wyborców w obwodzie odrębnym jeśli przed dniem głosowania opuściła to miejsce, obywatela polskiego stale zamieszkującego za granicą, jeśli przedstawi dokument potwierdzający to zamieszkanie z tłumaczeniem przysięgłym na język polski oraz ważny polski paszport.

12. Zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek agitacji wyborczej w lokalu wyborczym, należy przeciwdziałać takim praktykom i wymagać działań w tym zakresie od przewodniczącego komisji.

13. Członkowie komisji nie pomagają wyborcom w trakcie głosowania – możliwa jest jedynie pomoc osobie niepełnosprawnej w doprowadzeniu jej do miejsca oddania głosu a następnie oddalenie się z tego miejsca przez członka komisji. Możliwe jest też wyjaśnienie wyborcy na jego pytanie, w jaki sposób należy głosować. Czynności te wykonuje przewodniczący komisji lub jego zastępca.

14. Wyborcy głosują samodzielnie, możliwa jest jedynie pomoc wyborcy niepełnosprawnemu przez członka rodziny, która nie powinna jednak polegać na sugerowaniu na kogo głosować oraz na głosowaniu za tę osobę. Odmawia się ponownego wydania karty do głosowania bez względu na przyczynę tego żądania.

15. W lokalu wyborczym oprócz członków komisji i wyborców mogą przebywać jeszcze mężowie zaufania, obserwatorzy społeczni, obserwatorzy międzynarodowi zaproszeni przez Państwową Komisję Wyborczą oraz dziennikarze posiadający ważną legitymację dziennikarską lub inny dokument do reprezentowania redakcji. Obecność innych osób w lokalu nie powinna utrudniać pracy komisji oraz możliwości głosowania, należy zgłaszać przewodniczącemu wszelkie uwagi w tym zakresie.

16. Należy pilnować by wyborca wrzucił karty do urny i by nie wynosił kart do głosowania poza lokal wyborczy (o zauważonym takim fakcie należy zawiadomić niezwłocznie Policję i wpisać o tym informację w punkcie 22 protokołu), jak również nie wrzucał do urny niczego innego poza otrzymanymi kartami do głosowania.

17. Wyborcy, na jego żądanie, należy wydać zaświadczenie potwierdzające jego udział w głosowaniu.

18. Możliwe jest robienie zdjęć w lokalu wyborczym, o ile nie narusza to zasad bezpieczeństwa sanitarnego, porządku w lokalu wyborczym, powagi i tajności głosowania zasad ochrony danych osobowych. Zabronione jest robienie zdjęć i nagrywanie spisu wyborców.

19. Wszystkie decyzje komisja podejmuje w drodze głosowania. Decyzje o charakterze porządkowym podejmuje przewodniczący bądź jego zastępca.

20. W okresie głosowania między godzinami 7 a 21 komisja odbiera koperty zwrotne wypełnione w głosowaniu korespondencyjnym od przedstawicieli Poczty Polskiej, urzędów gmin oraz od wyborców i innych osób doręczających koperty. Głosować korespondencyjnie można tylko w obwodzie głosowania, w którym jest się wpisanym do spisu wyborców – w innym obwodzie głosowania taki głos jest nieważny.

21. Po zakończeniu głosowania należy zamknąć lokal wyborczy oraz zapieczętować wlot urny wyborczej. We wszystkich czynnościach związanych z ustaleniem wyników głosowania powinni uczestniczyć wszyscy członkowie komisji, jednak skład wykonujący poszczególne czynności nie powinien być mniejszy od połowy liczby członków komisji z zaokrągleniem do góry. Nie powinno się tworzyć podgrup do ustalenia wyników głosowania w poszczególnych partiach oddanych głosów. Możliwy jest podział członków komisji na osoby liczące głosy i osoby zapisujące wyniki – osoby liczące głosy nie powinny posiadać w trakcie liczenia długopisów, pisaków i innych przyrządów do pisania.

22. Warunki ważności głosu. Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca na karcie do głosowania postawił znak „X” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata bądź nie postawił znaku „X” przy nazwisku żadnego z kandydatów. Przez znak „X” należy rozumieć dwie przecinające się kreski, co oznacza że także wpisanie znaku „+” w kratce powoduje, że głos jest ważny. Znak „x” powinien być postawiony w kratce, ale kreski mogą też wychodzić poza obręb kratki, punkt przecięcia powinien być w obrębie kratki – taki głos jest ważny. Zrobienie dopisków na karcie do głosowania w tym również obraźliwych nie wpływa na ważność głosu. Za dopisek powodujący nieważność głosu uznaje się za to postawienie znaku „x” poza kratką do głosowania a także tuż obok kratki, jeżeli jednocześnie nie postawiono znaku „X” w kratce przy nazwisku któregoś z kandydatów. W sytuacjach wątpliwych odnośnie ważności głosu komisja powinna przeprowadzić głosowanie, członek komisji, który nie zgadza się z wynikiem głosowania, może w tym zakresie wnieść swoje uwagi do protokołu w punkcie 21.

23. Wszystkie uwagi członków komisji dotyczące głosowania wpisuje się w protokole w punkcie 21. Członek komisji wnoszący uwagę podpisuje ją w protokole. Komisja ma obowiązek ustosunkować się do zarzutów wniesionych przez członków komisji.

24. Kolejność czynności związanych z przygotowaniem protokołu (powinni w nichniczyć wszyscy członkowie komisji). Sporządzenie przez komisję projektu protokołu, wprowadzenie danych z projektu do systemu informatyczne, poprawienie bądź nie w protokole zasygnalizowanych błędów, wydruk protokołu z systemu informatycznego, sprawdzenie jego poprawności z projektem sporządzonym ręcznie, podpisanie protokołu i wywieszenie go w miejscu publicznym. Projekt protokołu może być parafowany przez członków komisji celem potwierdzenia jego autentyczności. Członkowie komisji mogą też sporządzać własne notatki dotyczące treści projektu protokołu. Dokumenty te mogą być dołączane do zbioru dokumentów wyborczych.

Materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Rafała Trzaskowskiego

Polityka prywatności